Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài Tập Access

BÀI SỐ 1: Tạo tập tin cơ sở dữ liệu bằng Access với tên tập tin là BanHang.MDB. Sau đó hãy tạo các bảng sau : KhachHang (MaKH, TenKH, Diachi,Dthoai) DonHang (MaDH, NgayDH, NgayGH, MaKH) MatHang (MaMH, TenMH, DVT, Dongia) ChiTietDH (MaDH,MaMH, Soluong) Yêu cầu : Câu 1 : Thiết lập các thuộc tính theo yêu cầu sau : KhachHang : MaKH dài 4 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là chữ và tự động hiển thị "KH", 2 ký tự sau là 2 ký số bất kỳ. TenKH dài 30 ký tự, tự động hiển thị chữ hoa khi nhập và có màu xanh. Diachi : nếu có hiển thị màu xanh, nếu để trống tự động hiển thị "chưa biết" màu đỏ. Dthoai : có dạng (4 số ) - ( 4 số) . Thí dụ (8234) - (5678) DonHang : MaDH dài 3 ký tự trong đó 2 ký tự đầu là chữ tự động hiển thị "DH" ký tự cuối là 1 ký số bất kỳ. NgayDH : dạng Ngày tháng năm (2 số). NgayGH : dạng Ngày tháng năm (2 số) với ràng buộc là chỉ giao hàng sau khi đặt hàng 3 ngày. MaKH là 1 combobox tham chiếu dữ liệu từ bảng KhachHang, hiển thị 2 cột (MaKH, TenKH) MatHang : MaMH : dài 4 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu là 2 ký tự chữ, tự động hiển thị "MH", 2 ký tự sau là 2 ký số bất kỳ. TenMH : viết hoa ký tự đầu tiên, các ký tự còn lại viết thường. Không được để trống và không được trùng. .........

Thể loại:

Tin học văn phòng -

 Luyện thi chứng chỉ A,B,C


Tag: Bài tập thực hành Access
DOC     20     Quách Anh Huy     12/12/2013     20.457     2.048

Đánh giá của bạn ( 8 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài Tập AccessBài Tập AccessBài Tập AccessBài Tập AccessBài Tập Access
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại