Đăng nhập   |   Đăng ký

Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chương I: Lý luận chung về Kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính I . Tổng quan về Kiểm toán Báo cáo tài chính 1. Khái niệm về Kiểm toán Báo cáo tài chính 2. Đối tượng Kiểm toán Báo cáo tài chính và các cách tiếp cận 2.1. Đối tượng của Kiểm toán Báo cáo tài chính 2.2 Các cách tiếp cận Kiểm toán 3. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định (TSCĐ) trong Kiểm toán Báo cáo tài chính 3.1. Khái niệm TSCĐ: 3.2. Đặc điểm của tài sản cố định 3.3. Công tác quản lý Tài sản cố định 3.3.1. Quản lý về mặt hiện vật: bao gồm cả quản lý về số lượng và chất lượng của TSCĐ 3.3.2. Quản lý về mặt giá trị: là xác định đúng nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ đầu tư, mua sắm, điều chuyển và giá trị hao mòn 3.4. Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định. 3.4.1. Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán 3.4.2. Hệ thống tài khoản kế toán 3.4.3.Hạch toán Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định 3.4.4. Phân loại Tài sản cố định 3.5.2. Nhiệm vụ Kiểm toán khoản mục TSCĐ II. Nội dung và trình tự Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 1. Lập kế hoạch Kiểm toán 1.1. Lập kế hoạch tổng quát 1.1.1. Thu thập thông tin về khách hàng 1.1.2. Thực hiện thủ tục phân tích 1.2. Xác định mục tiêu Kiểm toán đối với Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định 1.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro 1.3.1. Đánh giá trọng yếu 1.3.2. Đánh giá rủi ro 1.3.Thiết kế chương trình Kiểm toán 2. Thực hiện Kiểm toán 2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 2.3.1. Kiểm tra các nghiệp vụ tăng TSCĐ 2.3.2. Kiểm tra các nghiệp vụ giảm Tài sản cố định 2.3.3. Kiểm tra chi tiết số dư các tài khoản TSCĐ 2.3.4. Xem xét các hợp đồng cho thuê TSCĐ, kiểm tra doanh thu cho thuê 2.3.5. Kiểm tra các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 2.3.6. Kiểm toán chi phí khấu hao 3. Kết thúc Kiểm toán 3.1. Xem xét các sự kiện sau ngày khoá sổ 3.2. Đánh giá kết quả 3.3. Công bố Báo cáo Kiểm toán CHƯƠNG II: thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện I. tổng quan về Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế 1.Tư cách pháp nhân của Công ty 2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty 3.1. Kiểm toán 3.2. Kế toán 3.3. Tư vấn thuế 3.4. Tài chính doanh nghiệp 3.4.Các giải pháp quản lý 4.Chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai 5. Các khách hàng chủ yếu của Công ty 6. Kết quả hoạt động của Công ty qua các năm II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 1 . Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 2 . Tổ chức công tác kế toán tại Công ty III. Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC) thực hiện 1.Lập kế hoạch Kiểm toán 1.1.Tiếp cận khách hàng 1.2. Lập kế hoạch Kiểm toán chiến lược 1.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng 1.2.2. Tìm hiểu sơ bộ về HTKSNB và HTKT 1.2.3. Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ 1.2.4. Đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng 1.2.5. Xác định các mục tiêu Kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận Kiểm toán 1.2.6. Dự kiến nhóm trưởng và thời gian thực hiện 55 1.3. Lập kế hoạch Kiểm toán tổng thể và chương trình Kiểm toán 1.3.1. Mục tiêu Kiểm toán và phân tích sơ bộ về phần hành TSCĐ 1.3.2. Đánh giá trọng yếu và rủi ro đối với khoản mục TSCĐ 1.3.3. Đánh giá HTKSNB 1.3.4. Chương trình Kiểm toán TSCĐ 2. Thực hiện Kiểm toán khoản mục TSCĐ 2.1. Kiểm tra hệ thống đối với khoản mục TSCĐ 2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 3. Kết thúc công việc Kiểm toán 3.1. Soát xét giấy tờ làm việc của KTV 3.2. Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày lập BCTC 3.3. Lập Báo cáo Kiểm toán 3.4. Họp và đánh giá sau Kiểm toán III. Tổng kết quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện Chương III: Một số nhận xét, đánh giá về quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do IFC thực hiện I. Nhận xét chung về công tác Kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) II. Những khó khăn thách thức đối với Công ty III. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tếthực hiện 1. Sự linh hoạt, sáng tạo của Kiểm toán viên trong việc lựa chọn các thủ tục Kiểm toán thích hợp với từng khoản mục trong từng doanh nghiệp cụ thể đã tạo hiệu quả cao trong công việc 2. Việc năm bắt và vận dụng các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán trong quá trình thực hiện Kiểm toán 3. Thực hiện việc soát xét chặt chẽ trong quá trình Kiểm toán giúp đưa ra Báo cáo Kiểm toán có độ tin cậy cao kết luận Hệ thống tài liệu tham khảo

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Thực trạng kiểm toán - TSCĐ - báo cáo tài chính - Đề tài
PDF     97     Hồ Anh Tuấn     10/12/2013     5.609     310

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chínhThực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chínhThực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chínhThực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chínhThực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại