Đăng nhập   |   Đăng ký

Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bò

Đề tài tiến hành 2 thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất kiểm tra phƣơng pháp ủ hiếm khí trong các túi chứa 10 kg đƣợc bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên một yếu tố, lặp lại một với 5 nghiệm thức lần lƣợt là: đối chứng: không bổ sung Openamix, OP1,5: bổ sung Openamix ở nồng độ 1,5 lít/10 kg phân, OP3: bổ sung Openamix ở nồng độ 3lit/10 kg phân, OP5,25: bổ sung Openamix ở nồng độ 3 lít/10 kg phân, OP6: bổ sung Openamix ở nồng độ 6 lít/10 kg phân. Thí nghiệm thứ hai kiểm tra phƣơng pháp ủ hiếu khí trên 1 tấn phân đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên một yếu tố, lặp lại 1 lần, trong đó nghiệm thức là các mức độ khác nhau của chất bổ sung của Openamix – LSC và Trichoderma: không bổ sung Openamix – LSC và Trichoderma (đối chứng), bổ sung Openamix – LSC ở nồng độ 2 lít/tấn phân (OP2), bổ sung Trichoderma ở nồng độ 5 kg/tấn phân (TR5), bổ sung 2 lít Openamix – LSC và 4 kg Trichoderma/tấn phân (OP2 + TR4), bổ sung 2 lít Openamix – LSC và 5 kg Trichoderma/tấn phân (OP2 + TR5).

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH


Tag: Luận văn - ảnh hưởng của chế phẩm Openamix - LSC và Trichoderma
PDF     50     Nguyễn Hưng     13/08/2014     3.200     8

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bòKhảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bòKhảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bòKhảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bòKhảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bò
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại