Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

CÂU 1: Đồng chí hãy phân tích: Nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM, làm rõ mối quan hệ giữa các nguồn gốc đó và khẳng định nhân tố có vai trò quan trọng nhất.

(Truyền thống dân tộc - Tinh hoa văn hóa nhân loại - Chủ nghĩa Mác-Lênin - Chủ quan của Hồ Chí Minh).

Bài làm

Chủ tịch HCM - vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã được dân tộc VN và cả nhân loại ngày nay thừa nhận. Với thiên tài trí tuệ của mình, với lòng yêu nước nồng nàn và thương dân sâu sắc, Bác - từ một con người giản dị bình thường đã trở thành nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà lý luận thiên tài của cách mạng VN. Người là sự kết tinh những giá trị tinh hoa nhất của văn hóa dân tộc và của nhân loại, là bước phát triển mới của CN Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của VN. Tư tưởng ấy có giá trị vô cùng to lớn, định hướng cho CM VN trong hơn nữa thế kỷ qua, góp phần thúc đẩy tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. Hiện nay tư tưởng HCM đang tiếp tục soi đường cho CM nước ta trong sự nghiệp đổi mới, cương lĩnh của Đảng ta năm 1991 đã xác định:” Đảng lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử Đảng ta và CM VN từ khi có Đảng lớn Hội nghị TW 6 (lần 2) khóa 8 khi bàn về quyết định những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, một lần nữa khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng là:” Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: đề cương ôn tập - tư tưởng Hồ Chí Minh - đề cương
DOC     19     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     41.280     3.941

Đánh giá của bạn ( 60 điểm/19 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại