Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCM

Đề cương và có soạn cho các bạn ôn thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương và có soạn cho các bạn ôn thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh
​1. Định nghĩa: 
 
Dựa trên các định hướng cơ bản trên của Đảng, định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh là : 
 
 “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác 
Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời 
đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .”       
 
Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh nổi lên 3 vấn đề : 
 Những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được nêu trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh (các vấn đề này sẽ nghiên cứu ở  chương II đến chương VII) mà tư tưởng 
cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội . 
  Nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh . 
  Mục đích, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh .

 

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Triết học Mác - Lênin


Tag: tư tưởng Hồ Chí Minh - giáo dục đại cương - đề thi - ôn tập
PDF     25     Trần Minh Thành     06/12/2013     12.527     1.316

Đánh giá của bạn ( 13 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCMĐề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCMĐề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCMĐề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCMĐề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCM
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại