Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "Ôn tập"

Đề thi môn Thực hành thanh toán quốc tế - ĐH Văn Lang

Thể loại: Thể loại khác
Đề thi môn Thực hành thanh toán quốc tế - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 5 câu hỏi với hình thức tự luận, thời gian làm bài...
Ngày upload: 02-08-2014

Đề thi môn Kế toán Mỹ năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Nguyên lý kế toán
Đề thi môn Kế toán Mỹ năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo...
Ngày upload: 02-08-2014

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp 2 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp 2 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài trong...
Ngày upload: 02-08-2014

Đề thi môn Thị trường tài chính năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Đề thi môn Thị trường tài chính năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 50 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm...
Ngày upload: 02-08-2014

Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang, đề thi này có kết cấu gồm 2 phần: phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2...
Ngày upload: 02-08-2014

Ôn tập tài chính ngân hàng

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Ôn tập tài chính ngân hàng giúp SV củng cố lại kiến thức của mình liên quan đến những nghiệp vụ cơ bản như tín dụng,...
Ngày upload: 02-06-2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Phần I: Lý luận chung về nhà nước Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò...
Ngày upload: 28-04-2014

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập mạng

Thể loại: Quản trị mạng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Phần I: Lý luận chung về nhà nước Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò...
Ngày upload: 26-02-2014