Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "Đề thi kết thúc"

Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Thể loại: Đề thi
Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Để đậu môn Xác suất thống kê, sinh viên...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 2013 Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Để đậu môn Xác suất thống kê, sinh viên...
Ngày upload: 26-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn kinh tế lượng Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Để đậu môn Xác suất thống kê, sinh viên...
Ngày upload: 26-05-2014