Đăng nhập   |   Đăng ký

194 bài viết cho "Hệ điều hành"

Đề thi Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2011) Đề 2

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu đề thi môn Hệ Điều Hành
Ngày upload: 18-03-2015

Đề thi Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2014) Đề 2

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu đề thi môn Hệ Điều Hành
Ngày upload: 18-03-2015

Đề thi Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2011) Đề 1

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu đề thi môn Hệ Điều Hành
Ngày upload: 18-03-2015

Câu hỏi ôn tập môn Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2010)

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2010), được trình bày...
Ngày upload: 18-03-2015

Đề thi Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2014) Đề 1

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2010), được trình bày...
Ngày upload: 18-03-2015

đề cương ôn tập môn hệ đièu hành

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2010), được trình bày...
Ngày upload: 15-10-2014

Giáo trình môn học hệ điều hành

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2010), được trình bày...
Ngày upload: 15-10-2014

Bài giảng tóm tắt Hệ điều hành

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Hệ Điều Hành trường ĐH Công Nghệ Thông Tin TP.HCM (2010), được trình bày...
Ngày upload: 21-07-2014

Bài giảng hệ điều hành

Thể loại: Thể loại khác

Bài giảng môn học hiêu điều hành, tổng quan về hệ điều hành, trình bày các hệ thống quản lý tập tin, hệ thống quản...

Ngày upload: 15-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Thể loại: Thể loại khác

1. Các khái niệm liên quan đến tiến trình 2. Luồng (thread) 3. Điều độ tiến trình 4. Đồng bộ hóa các tiến trình đồng thời...

Ngày upload: 13-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

Thể loại: Thể loại khác

1. Địa chỉ và các vấn đề liên quan 2. Một số cách tổ chức chƣơng trình 3. Các yêu cầu quản lý bộ nhớ 4. Phân chƣơng...

Ngày upload: 13-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG FILE

Thể loại: Thể loại khác

1. Các khái niệm 2. Các phƣơng pháp truy cập file 3. Các thao tác với file 4. Thƣ mục 5. Cấp phát không gian cho file 6....

Ngày upload: 13-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Thể loại: Thể loại khác

1. Các thành phần của hệ thống máy tính 2. Khái niệm hệ điều hành 3. Các dịch vụ do HDH cung cấp 4. Giao diện lập trình...

Ngày upload: 13-12-2013

Hệ điều hành: Chương 8 - Quản lý hệ thống file

Thể loại: Thể loại khác

1. Các thành phần của hệ thống máy tính 2. Khái niệm hệ điều hành 3. Các dịch vụ do HDH cung cấp 4. Giao diện lập trình...

Ngày upload: 12-12-2013

Hệ điều hành: Chương 7 - Quản lý xuất nhập

Thể loại: Thể loại khác

1. Các thành phần của hệ thống máy tính 2. Khái niệm hệ điều hành 3. Các dịch vụ do HDH cung cấp 4. Giao diện lập trình...

Ngày upload: 12-12-2013

Hệ điều hành: Chương 6 - Bộ nhớ ảo

Thể loại: Thể loại khác

1. Các thành phần của hệ thống máy tính 2. Khái niệm hệ điều hành 3. Các dịch vụ do HDH cung cấp 4. Giao diện lập trình...

Ngày upload: 12-12-2013

Hệ điều hành: Chương 5 - Quản lý bộ nhớ

Thể loại: Thể loại khác

1. Các thành phần của hệ thống máy tính 2. Khái niệm hệ điều hành 3. Các dịch vụ do HDH cung cấp 4. Giao diện lập trình...

Ngày upload: 12-12-2013