Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "Hồ Chí Minh"

Đề thi kết thúc học phần mônTư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013 trường ĐH Thủ Dầu Một

Thể loại: Đề thi
Đề thi kết thúc học phần mônTư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013 trườngĐH Thủ Dầu Một. Đề thi kết thúc học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với thời...
Ngày upload: 27-05-2014

TÊN GỌI, BÚT DANH, BIỆT HIỆU MÀ HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG / Nguyễn Thị Huyền

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều tên gọi, bút danh hay những mật hiệu...
Ngày upload: 22-05-2014

Nghiên cứu tác phẩm

Thể loại: Xã hội học
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào lúc cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân...
Ngày upload: 06-04-2014

Thơ Hồ Chí Minh

Thể loại: Văn học Việt Nam

Nhà xuất bản Nghệ An trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều năm nay đã và đang mong muốn xuất bản thật tốt sách về Người. Kỷ...

Ngày upload: 14-12-2013

Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

Thể loại: Văn học Việt Nam
Kể từ năm 1945 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hơn 65 năm cầm quyền và lãnh đạo đất nước và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi...
Ngày upload: 08-12-2013