Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "Kế toán tài chính"

Đề thi môn Kế toán tài chính 3 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Kế toán tài chính
Đề thi môn Kế toán tài chính 3 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 2 phần: phần 1 gồm 10 câu trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2...
Ngày upload: 02-08-2014

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 04-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính Phần 3

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 03-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính_Phần 2

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 03-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính_Phần 1

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 03-12-2013

Cách lập BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH

Thể loại: Kế toán tài chính
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lũy kế SPS bên có TK 511 và TK 512 2. Các khoản giảm trừ doanh thu Các khỏan được ghi giảm trừ vào DT trong kỳ, gôm: Chiết khấu thương...
Ngày upload: 27-11-2013

Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán

Thể loại: Kế toán tài chính
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lũy kế SPS bên có TK 511 và TK 512 2. Các khoản giảm trừ doanh thu Các khỏan được ghi giảm trừ vào DT trong kỳ, gôm: Chiết khấu thương...
Ngày upload: 26-11-2013