Đăng nhập   |   Đăng ký

47 bài viết cho "Khóa luận tốt nghiệp"

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiệu năng cho hệ thống mạng máy tính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiệu năng cho hệ thống mạng máy tính trình bày các vấn đề quy trình xây dựng một...
Ngày upload: 17-08-2014

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông Vệ, trạm An Chỉ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài: “Ứng dụng mô hình NAM mô phỏng dòng chảy lũ lƣu vực sông Vệ, trạm An Chỉ” nhằm tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả...
Ngày upload: 13-08-2014

MÔ PHỎNG LŨ BẰNG MÔ HÌNH SÓNG ĐỘNG HỌC (KW1D) TRÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khóa luận này đã sử dụng mô hình sóng động học một chiều (KW1D) – phương pháp phần tử hữu...
Ngày upload: 13-08-2014

Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn viễn thông quân đội - Chi nhánh TPHCM

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc xây dựng con người Viettel là việc làm thường xuyên liên tục của các cơ quan , đơn vị trong tập...
Ngày upload: 13-08-2014

Khai thác dữ liệu EST (Expressed Sequence Tags) nhằm phát hiện microsatellite phục vụ cho công tác so sánh và phân tích đặc điểm di truyền của ong mật

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khai thác dữ liệu EST (Expressed Sequence Tags) nhằm phát hiện microsatellite phục vụ cho công tác so sánh và phân tích đặc...
Ngày upload: 13-08-2014

BẢO MẬT TRONG VOIP

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khóa luận tập trung tìm hiểu cơ bản về bảo mật trong VoIP với nhƣng đặc điểm, giao thức và những...
Ngày upload: 09-08-2014

Khóa luận tốt nghiệp: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ SẢN XUẤT NƢỚC CHẤM LÊN MEN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bã men bia là phế phẩm của quá trình sản xuất bia , trong bã men bia có chứa nhiều thành phần, trong đó có tế...
Ngày upload: 02-08-2014