Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "TÀI CHÍNH TIỀN TỆ"

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Khái niệm và vai trò của tài chính doanhnghiệp II. Nguồn tài trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp III. Quản lý...
Ngày upload: 28-12-2013

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 5: Tín dụng và lãi suất tín dụng

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Khái niệm và vai trò của tài chính doanhnghiệp II. Nguồn tài trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp III. Quản lý...
Ngày upload: 28-12-2013

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Khái niệm và vai trò của tài chính doanhnghiệp II. Nguồn tài trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp III. Quản lý...
Ngày upload: 28-12-2013

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 3: Các trung gian tài chính

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Khái niệm và vai trò của tài chính doanhnghiệp II. Nguồn tài trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp III. Quản lý...
Ngày upload: 28-12-2013

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Tổng quan về thị trường tài chính II. Cấu trúc của thị trường tài chính III. Các công cụ trên thị trường tài...
Ngày upload: 28-12-2013

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ II. Bản chất và chức năng của tiền tệ III. Cung cầu tiền tệ IV. Bản chất và chức năng của...
Ngày upload: 28-12-2013