Đăng nhập   |   Đăng ký

10 bài viết cho "Tài chính - Kinh doanh tiền tệ"

Đề thi Thanh toán quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Thanh toán quốc tế đã ra đời từ lâu, nhưng nó mới chỉ phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 20 khi mà khối lượng mua bán,...

Ngày upload: 04-12-2013

Đề thi Thanh toán quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Thanh toán quốc tế đã ra đời từ lâu, nhưng nó mới chỉ phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 20 khi mà khối lượng mua bán,...

Ngày upload: 04-12-2013

Bài tập Tài chính quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Nêu nguyên tắc hạch toán của CCTT. Những giao dịch kinh tế nào được ghi có trong CCTT? Những giao dịch nào được hạch toán ghi nợ trong cán cân...
Ngày upload: 04-12-2013

Bài tập Tài chính quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Nêu nguyên tắc hạch toán của CCTT. Những giao dịch kinh tế nào được ghi có trong CCTT? Những giao dịch nào được hạch toán ghi nợ trong cán cân...
Ngày upload: 04-12-2013

Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu...
Ngày upload: 04-12-2013

Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu...
Ngày upload: 04-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính Phần 3

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu...
Ngày upload: 03-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính Phần 3

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu...
Ngày upload: 03-12-2013

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu...
Ngày upload: 27-11-2013

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
 CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu...
Ngày upload: 27-11-2013