Đăng nhập   |   Đăng ký

31 bài viết cho "Việt Nam"

Phân tích chính sách lãi suất của NHTW Anh từ năm 2011 đến nay và bài học cho Việt Nam

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Bài viết phân tích chính sách lãi suất của NHTW Anh BOE từ năm 2011 đến 2014, diễn biến cũng như tác động đến nền kinh tế. Qua...
Ngày upload: 25-12-2014

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Thể loại: Ẩm thực
Bài viết phân tích chính sách lãi suất của NHTW Anh BOE từ năm 2011 đến 2014, diễn biến cũng như tác động đến nền kinh tế. Qua...
Ngày upload: 20-12-2014

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đây là tiểu luận "Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam". Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường...
Ngày upload: 10-08-2014

Chuyên đề tốt nghiệp: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chuyên đề tốt nghiệp "Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix" nghiên cứu và phân tích tổng quan về gạo xuất khẩu...
Ngày upload: 14-07-2014

Tiểu luận: Lạm phát Việt Nam - Nguyên nhân và giải pháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong việc phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, lạm phát nổi...
Ngày upload: 08-07-2014

Bài tập nhóm môn Luật Dân sự Việt Nam

Thể loại: Luật dân sự
“Năng lực pháp luật dân sự của công dân chấm dứt khi người đó chết”, cái chết của cá nhân là sự kiện pháp...
Ngày upload: 20-06-2014

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Thể loại: Xã hội học
“Năng lực pháp luật dân sự của công dân chấm dứt khi người đó chết”, cái chết của cá nhân là sự kiện pháp...
Ngày upload: 05-06-2014

Bài giảng luật kinh tế Việt Nam

Thể loại: Luật thương mại
Bài giảng luật kinh tế Việt Nam đề cập đến các nội dung về luật kinh tế và thương mại Việt Nam, để từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu...
Ngày upload: 31-05-2014

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong thực tiễn kinh tế của Việt Nam

Thể loại: Thể loại khác
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 30-05-2014

Tiểu luận KTCT: Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tiểu luận với đề tài: "Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay" sẽ điểm lại một cách...
Ngày upload: 28-05-2014

Tiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết...
Ngày upload: 27-05-2014

Tiểu luận KTCT: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013 trường Đại học tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp...
Ngày upload: 26-05-2014

CHIẾN TRANH VIỆT NAM CUỘC CHIẾN CÒN TIẾP DIỄN / Nguyễn Thị Huyền

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
C uộc chiến đấu giải phóng dân tộc thống nhất đât nước của nhân dân ta đã lùi xa nhưng những gì về cuộc chiến vẫn không...
Ngày upload: 22-05-2014

Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam – ĐH Đà Lạt

Thể loại: Xã hội học
C uộc chiến đấu giải phóng dân tộc thống nhất đât nước của nhân dân ta đã lùi xa nhưng những gì về cuộc chiến vẫn không...
Ngày upload: 22-05-2014

Tiểu luận KTCT: Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay” nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” tìm hiểu các vấn đề khi xây dựng và...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tiểu luận với đề tài: “Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” một phần làm sáng tỏ, nêu...
Ngày upload: 07-05-2014

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thể loại: Quản lý nhà nước
Những năm cuối thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của bộ phận lớn...
Ngày upload: 07-05-2014

Tiểu luận KTCT: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn nhất của...
Ngày upload: 27-04-2014