Đăng nhập   |   Đăng ký

25 bài viết cho "cơ bản"

Tổ chức và quản lý cơ bản

Thể loại: Khoa học môi trường
Bài giảng "Tổ chức và quản lý cơ bản" TS Hà Thúc Viên Giảng viên Khoa Môi Trường và Tài Nguyên trường ĐH...
Ngày upload: 13-10-2015

Giáo trình Luật Lao động cơ bản

Thể loại: Luật lao động
Bài giảng "Tổ chức và quản lý cơ bản" TS Hà Thúc Viên Giảng viên Khoa Môi Trường và Tài Nguyên trường ĐH...
Ngày upload: 19-07-2015

4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 6

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 6 là tài liệu nằm trong series tiếp tục cung cấp những từ - cụm tư thong dụng, gần...
Ngày upload: 20-07-2014

4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 3

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 3 nằm trong một series tiếp tục cung cấp các dạng từ, cụm từ thông dụng trong giao...
Ngày upload: 20-07-2014

4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 5

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 5 bao gồm 30 thể loại khác nhau, mỗi từ vựng có kèm theo hình ảnh...
Ngày upload: 20-07-2014

Tiểu luận KTCT: Một số nội dung cơ bản của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một trong những giải pháp hữu hiệu của Nhà nước, nhằm huy động vốn, tạo việc làm, nâng cao thu...
Ngày upload: 27-05-2014

Giáo trình nguyên lý kế toán căn bản

Thể loại: Nguyên lý kế toán
kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức...
Ngày upload: 27-05-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (20)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (19)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (18)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (17)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (16)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (15)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (14)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (13)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (11)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt...
Ngày upload: 17-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (10)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào...
Ngày upload: 15-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (9)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào...
Ngày upload: 15-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (8)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào...
Ngày upload: 15-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (7)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Vận dụng quan điểm trong triết học Mác-Lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt...
Ngày upload: 15-04-2014