Đăng nhập   |   Đăng ký

31 bài viết cho "của"

CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA HTML5

Thể loại: Lập trình Web
Ngày upload: 15-07-2014

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong thực tiễn kinh tế của Việt Nam

Thể loại: Thể loại khác
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 30-05-2014

Tiểu luận KTCT: Một số nội dung cơ bản của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một trong những giải pháp hữu hiệu của Nhà nước, nhằm huy động vốn, tạo việc làm, nâng cao thu...
Ngày upload: 27-05-2014

Tiểu luận KTCT: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013 trường Đại học tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp...
Ngày upload: 26-05-2014

Tiểu luận KTCT: Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta” nhằm nhận thức...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗi...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn nhất của...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu KTCT: Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Theo đánh giá của V.I.Lênin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nghiên cứu về sự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho chúng ta có được một nhận thức về sản xuất xã hội....
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (20)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (19)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (18)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (17)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (16)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (15)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (14)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát...
Ngày upload: 20-04-2014