Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "chủ nghĩa"

Đề cương chủ nghĩa Mác-Lênin

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin tổng hợp các nội dung cơ bản sinh viên cần nắm để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học phần, hy...
Ngày upload: 07-07-2014

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – LêNin năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – LêNin. Năm 2013 trường Đại học Tài chính –...
Ngày upload: 26-05-2014

Tiểu luận KTCT: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” tìm hiểu các vấn đề khi xây dựng và...
Ngày upload: 08-05-2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MAC-LENIN

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ môn triết...
Ngày upload: 21-12-2013