Đăng nhập   |   Đăng ký

10 bài viết cho "hội nhập"

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế...
Ngày upload: 27-06-2015

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế...
Ngày upload: 27-06-2015

Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những đặc điểm và những điểm hạn chế của Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong...
Ngày upload: 23-06-2015

Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những đặc điểm và những điểm hạn chế của Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong...
Ngày upload: 23-06-2015

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Đánh giá khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nguyên nhân thực trạng, định hướng và giải quyết. Đẩy mạnh cải...
Ngày upload: 09-04-2014

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Đánh giá khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nguyên nhân thực trạng, định hướng và giải quyết. Đẩy mạnh cải...
Ngày upload: 09-04-2014

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối...
Ngày upload: 08-04-2014

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối...
Ngày upload: 08-04-2014

Thế giới phẳng

Thể loại: Kế hoạch kinh doanh

Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho giới trẻ và doanh nhân vì nó giúp họ xác định lại bản thân trong học tập,...

Ngày upload: 20-12-2013

Thế giới phẳng

Thể loại: Kế hoạch kinh doanh

Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho giới trẻ và doanh nhân vì nó giúp họ xác định lại bản thân trong học tập,...

Ngày upload: 20-12-2013