Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "hoá"

Tiểu luận KTCT: Một số nội dung cơ bản của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một trong những giải pháp hữu hiệu của Nhà nước, nhằm huy động vốn, tạo việc làm, nâng cao thu...
Ngày upload: 27-05-2014

Tiểu luận KTCT: Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta” nhằm nhận thức...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn nhất của...
Ngày upload: 27-04-2014