Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "tài liệu Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quản lý"

Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ thực trạng các doanh nghiệp ở Việt Nam và bài học rút ra từ một số doanh nghiệp lớn nước ngoài, cùng với những...
Ngày upload: 16-12-2014