Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "triết học Mac Lenin"

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Tham khảo:Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Phạm Thị Hằng.Bài giảng giúp học viên nắm được những...
Ngày upload: 12-04-2014

Bài giảng NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Bài giảng này giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học...
Ngày upload: 10-04-2014