Đăng nhập   |   Đăng ký

13 bài viết cho "trong"

Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong toefl

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong toefl có nhiều điểm ngữ pháp tránh những nhầm lẫn, cuối tài liệu là bài tập trắc...
Ngày upload: 09-07-2014

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong thực tiễn kinh tế của Việt Nam

Thể loại: Thể loại khác
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 30-05-2014

Tiểu luận KTCT: Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 2013 Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp...
Ngày upload: 26-05-2014

Tiểu luận KTCT: CNH-HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Trong tình hình như hiện nay thì công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đóng vai trị rất lớn trong việc xây dựng...
Ngày upload: 10-05-2014

Tiểu luận KTCT: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tiểu luận với đề tài: “Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” một phần làm sáng tỏ, nêu...
Ngày upload: 07-05-2014

Tiểu luận KTCT: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn nhất của...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Nghiên cứu về sự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất tạo điều kiện cho chúng ta có được một nhận thức về sản xuất xã hội....
Ngày upload: 27-04-2014

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Đánh giá khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nguyên nhân thực trạng, định hướng và giải quyết. Đẩy mạnh cải...
Ngày upload: 09-04-2014

Giá trị hiện thực trong truyện ngắn của O.Henry.

Thể loại: Văn học nước ngoài
ói đến văn học Mỹ, người đọc thế giới thường nhắc tới O.Henry như một trong những tác giả viết truyện ngắn có duyên nhất. Với một vốn sống phong...
Ngày upload: 06-04-2014

Phạm trù ngữ pháp trong ngôn ngữ

Thể loại: Xã hội học
Ngôn ngữ là một tín hiệu tín hiệu đặc biệt, là phương tiện giao tiếp và quan trọng nhất của các thành viên trong cộng...
Ngày upload: 06-04-2014

Các đoạn hội thoại nghe nói trong tiếng anh

Thể loại: Anh văn căn bản
Exam information boxes in each unit provide key background information about the IELTS Listening Exam tip boxes provide essential exam techniques and strategies. Watch out! boxes...
Ngày upload: 31-03-2014