Đăng nhập   |   Đăng ký

28 bài viết cho "và"

Tiểu luận KTCT: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới mà lớn hơn thế còn là...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận KTCT: Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu KTCT: Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Theo đánh giá của V.I.Lênin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các...
Ngày upload: 27-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (21)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Theo đánh giá của V.I.Lênin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các...
Ngày upload: 20-04-2014

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (19)

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề tài: “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay”.
Công nghiệp hoá là...
Ngày upload: 20-04-2014

Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Tài liệu này cung cấp cho sinh viên các dạng câu hỏi, bài tập về tài chính doanh nghiệp. Từ đó giúp cho sinh...
Ngày upload: 12-04-2014

Môn nghiệp vụ và khai báo thuế

Thể loại: Thuế
giáo trình Nghiệp vụ và Khai báo thuế trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, kỷ năng tính toán các loại...
Ngày upload: 10-04-2014

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà QTDN

Thể loại: Thể loại khác
giáo trình Nghiệp vụ và Khai báo thuế trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế, kỷ năng tính toán các loại...
Ngày upload: 14-12-2013