Đăng nhập   |   Đăng ký

Slide: Ngôn ngữ lập trình Java

Slide bài giảng: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG JAVA trang bị cho người học những nội dung kiến thức sau: Những khái niệm trong lập trình hướng đối tượng; Cơ bản về ngôn ngữ Java; Cơ bản về đối tượng (Objects), những đối tượng dữ liệu đơn giản; Lớp (Classes) và kế thừa (Inheritance);Slide bài giảng: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG JAVA trang bị cho người học những nội dung kiến thức sau: Những khái niệm trong lập trình hướng đối tượng; Cơ bản về ngôn ngữ Java; Cơ bản về đối tượng (Objects), những đối tượng dữ liệu đơn giản; Lớp (Classes) và kế thừa (Inheritance); Giao diện (Interfaces) và Packages; Giải quyết những lỗi thường gặp khi viết chương trình.