Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu lập trình WCF - Tiếng Việt

WCF là công nghệ nền tảng nhằm thống nhất nhiều mô hình lập trình giao tiếp được hỗ trợ  trong  .NET  2.0  thành  một  mô  hình  duy  nhất. Tài liệu lập trình WCF của Microsoft phiên bản tiếng Việt là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành công nghệ thông tin có tư liệu về kiến thức chuyên ngành  để ôn thi tốt đạt kết quả cao.
Bài 1: Giới thiệu tổng quan WCF
Bài 2: Mô hình lập trình WCF
Bài 3: ADDRESSES (ĐỊA CHỈ) VÀ BINDINGS
Bài 4: CONTRACTS
Bài 5: CLIENTS 
Bài 6: SERVICES 
Bài 7: SECURITY 
Bài 8: MỘT SỐ VÍ DỤ SỬ DỤNG WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATIONWCF là công nghệ nền tảng nhằm thống nhất nhiều mô hình lập trình giao tiếp được hỗ trợ  trong  .NET  2.0  thành  một  mô  hình  duy  nhất. Tài liệu lập trình WCF của Microsoft phiên bản tiếng Việt là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành công nghệ thông tin có tư liệu về kiến thức chuyên ngành  để ôn thi tốt đạt kết quả cao.

Bài 1: Giới thiệu tổng quan WCF
Bài 2: Mô hình lập trình WCF
Bài 3: ADDRESSES (ĐỊA CHỈ) VÀ BINDINGS
Bài 4: CONTRACTS
Bài 5: CLIENTS 
Bài 6: SERVICES 
Bài 7: SECURITY 
Bài 8: MỘT SỐ VÍ DỤ SỬ DỤNG WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION