Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập trình mạng (Network Programming)

Bài giảng LẬP TRÌNH MẠNG của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐHBK Hà Nội có 5 chương: - Chương 1: Giới thiệu các mô hình lập trình mạng. - Chương 2: Bộ giao thức Internet (TCP/IP). - Chương 3: Winsock. - Chương 4: MFC Socket. - Chương 5: NETBài giảng LẬP TRÌNH MẠNG của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐHBK Hà Nội có 5 chương: - Chương 1: Giới thiệu các mô hình lập trình mạng. - Chương 2: Bộ giao thức Internet (TCP/IP). - Chương 3: Winsock. - Chương 4: MFC Socket. - Chương 5: NET Socket.