Đăng nhập   |   Đăng ký

Tâm lý học dành cho lãnh đạo

Đây sẽ là cẩm nang hữu ích cho những ai phải đứng ở vị trí lãnh đạo bằng việc ứng dụng tâm lý học để điều khiển suy nghĩ và hành vi của người khác.Đây sẽ là cẩm nang hữu ích cho những ai phải đứng ở vị trí lãnh đạo bằng việc ứng dụng tâm lý học để điều khiển suy nghĩ và hành vi của người khác.