Đăng nhập   |   Đăng ký

Sấy cà phê nhân bằng thiết bị sấy hầm với năng suất 1000kg khô/h

Trong đồ án với nhiệm vụ "sấy cà fê nhân bằng thiết bị sấy hầm với năng suất 1000kg khô/h", nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày được các nội dung sau: - Tính chất của cà phê (vật liệu sấy); - Tính toán thiết bị sấy; - Tính toán nhiệt quá trình sấy; - Tính toán các thiết bị phụTrong đồ án với nhiệm vụ "sấy cà fê nhân bằng thiết bị sấy hầm với năng suất 1000kg khô/h", nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày được các nội dung sau: - Tính chất của cà phê (vật liệu sấy); - Tính toán thiết bị sấy; - Tính toán nhiệt quá trình sấy; - Tính toán các thiết bị phụ trội.