Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ cho tủ sấy bằng điện trở

Đối với từng loại sản phẩm sấy khác nhau thì cần một nhiệt độ khác nhau. Do đó việc điều chỉnh và ổn định nhiệt độ cho tủ sấy cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sấy vì thế trong tập đồ án này tìm hiểu về “Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ cho tủ sấy bằng điện trở”. Nội dung của đồ án nàyĐối với từng loại sản phẩm sấy khác nhau thì cần một nhiệt độ khác nhau. Do đó việc điều chỉnh và ổn định nhiệt độ cho tủ sấy cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sấy vì thế trong tập đồ án này tìm hiểu về “Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ cho tủ sấy bằng điện trở”. Nội dung của đồ án này gồm 5 phần chính sau: - Chương I: Khái quát về tủ sấy bằng điện trở. - Chương II: Thiết kế mạch động lực. - Chương III: Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ. - Chương IV: Ổn định nhiệt độ của tủ sấy. - Chương V: Thiết kế tủ điện.