Đăng nhập   |   Đăng ký

Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty TNHH Triều Nhật

Trong đề tài này, tác giả đã tiến hình nghiên cứu và trình bày các vấn đề về tạo động lực và tạo động lực trên góc độ lý thuyết. Từ đó, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động ở Công ty TNHH Triều Nhật. Đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tạiTrong đề tài này, tác giả đã tiến hình nghiên cứu và trình bày các vấn đề về tạo động lực và tạo động lực trên góc độ lý thuyết. Từ đó, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động ở Công ty TNHH Triều Nhật. Đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty.