Đăng nhập   |   Đăng ký

Slide: Kinh tế vĩ mô

Slide bài giảng môn: KINH TẾ VĨ MÔ (Khoa Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với sự vận hành của nền kinh tế vàSlide bài giảng môn: KINH TẾ VĨ MÔ (Khoa Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, kỹ năng đánh giá và phân tích các hiện tượng và các sự kiện kinh tế vĩ mô, góp phần cải thiện mức độ hiểu biết của sinh viên đối với sự vận hành của nền kinh tế và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô ở các nước đang phát triển, và làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong các môn học ứng dụng sau này.