Đăng nhập   |   Đăng ký

Phân tích và quyết định đầu tư dự án

Slide bài giảng PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH là tài liệu dành cho học viên Cao học kinh tế tham khảo và học tập. Nội dung của bài giảng bao gồm: - giới thiệu chung. - Ứớc lượng ngân lưu của dự án. - Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án. - Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tưSlide bài giảng PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH là tài liệu dành cho học viên Cao học kinh tế tham khảo và học tập. Nội dung của bài giảng bao gồm: - giới thiệu chung. - Ứớc lượng ngân lưu của dự án. - Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án. - Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án. - Phân tích rủi ro của dự án.