Đăng nhập   |   Đăng ký

Toàn bộ văn bản hướng dẫn hạch toán phái sinh tiền tệ

Chia sẻ cùng các bạn toàn bộ văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ. Văn bản được ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành (ngày 29/08/2006) và vẫn còn hiệu lực.Chia sẻ cùng các bạn toàn bộ văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ. Văn bản được ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành (ngày 29/08/2006) và vẫn còn hiệu lực.