Đăng nhập   |   Đăng ký

Bản Dịch Tiếng Việt Basel II

Phần 1: Phạm vi áp dụng     A. Giới thiệu    B. Các công ty con về ngân hàng, chứng khoán và tài chính      C. Các khoản đầu tư chiếm cổ phần thiểu số đáng kể vào các công ty ngân hàng, chứng khoán và tài chính  ……    D. Các công ty bảo hiểm    E. Các khoản đầu tư lớn vào các công ty thương mại     F. Khấu trừ các khoản đầu tư trong phần này   Phần 1: Phạm vi áp dụng     A. Giới thiệu    B. Các công ty con về ngân hàng, chứng khoán và tài chính      C. Các khoản đầu tư chiếm cổ phần thiểu số đáng kể vào các công ty ngân hàng, chứng khoán và tài chính  ……    D. Các công ty bảo hiểm    E. Các khoản đầu tư lớn vào các công ty thương mại     F. Khấu trừ các khoản đầu tư trong phần này