Đăng nhập   |   Đăng ký

Nghiên cứu Marketing

Tài liệu giới thiệu môn: Nghiên cứu Marketing của Ths.Nguyễn Văn Thi là loại tài liệu đề cương trình bày những nội dung chính.
- Tổng quan về nghiên cứu Marketing.
- Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu và đề cương nghiên cứu.
- Phương pháp sử dụng các thông tin có sẵn.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp nhóm chuyên đề
. - Phương pháp phỏng vấn cá nhân...
Tài liệu giới thiệu môn: Nghiên cứu Marketing của Ths.Nguyễn Văn Thi là loại tài liệu đề cương trình bày những nội dung chính.
- Tổng quan về nghiên cứu Marketing. 
- Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu và đề cương nghiên cứu. 
- Phương pháp sử dụng các thông tin có sẵn.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp nhóm chuyên đề
. - Phương pháp phỏng vấn cá nhân...