Đăng nhập   |   Đăng ký

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Bài giảng "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" gồm các nội dung: Khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch, Hướng dẫn viên du lịch, Những phẩm chất và năng lực cần có của một hướng dẫn viên. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan, Xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịchBài giảng "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" gồm các nội dung: Khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch, Hướng dẫn viên du lịch, Những phẩm chất và năng lực cần có của một hướng dẫn viên. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan, Xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch. Tài liệu tham khảo này dành cho sinh viên ngành Du lịch