Đăng nhập   |   Đăng ký

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Kon Ka Kinh là một trong những vườn quốc gia lớn và có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao của Tây Nguyên cũng như của Việt Nam. Sách VQG Kon Ka Kinh nhằm giới thiệu khái quát những thông tin,  những giá trị của VQG, những đặc trưng về đa dạng sinh học, những chương trình hoạt động bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học của VQG quan trọng này.Kon Ka Kinh là một trong những vườn quốc gia lớn và có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao của Tây Nguyên cũng như của Việt Nam. Sách VQG Kon Ka Kinh nhằm giới thiệu khái quát những thông tin,  những giá trị của VQG, những đặc trưng về đa dạng sinh học, những chương trình hoạt động bảo tồn, nghiên cứu đa dạng sinh học của VQG quan trọng này.