Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi: Marketing dịch vụ

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Markering 02 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MARKETING DỊCH VỤ - NĂM 2014 (Có...
Ngày upload: 08-07-2015

Đề thi: Nhập môn Quản trị rủi ro

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO - NĂM 2014. Đề thi này có 2 câu hỏi tự luận...
Ngày upload: 08-07-2015

Đề thi: Giao tế nhân sự

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: GIAO TẾ NHÂN SỰ - NĂM 2014. Đề thi...
Ngày upload: 08-07-2015

Lập trình mạng

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH MẠNG - NĂM 2014. Đề thi này...
Ngày upload: 08-07-2015

Đề thi: NGUỒN NHÂN LỰC

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: NGUỒN NHÂN LỰC - NĂM 2014 (Có...
Ngày upload: 08-07-2015

Đề thi: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ của Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (2010-2013). Bộ đề này có 4 đề thi...
Ngày upload: 07-07-2015

Đề thi: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (Đại học Kinh tế TPHCM)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Mỗi đề thi có 2 phần: phần...
Ngày upload: 07-07-2015

Đề thi: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC - NĂM 2014...
Ngày upload: 06-07-2015

Đề thi: ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN...
Ngày upload: 06-07-2015

Đề thi: TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC - NĂM 2014...
Ngày upload: 06-07-2015

Đề thi: QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUAN HỆ LAO ĐỘNG - NĂM 2014 (Có...
Ngày upload: 06-07-2015

Đề thi: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC - NĂM...
Ngày upload: 05-07-2015

Đề thi: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ (2 đề và có...
Ngày upload: 04-07-2015

Đề thi: Quản trị điều hành

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH - NĂM 2015 (Có đáp...
Ngày upload: 04-07-2015

Đề thi: Quản lý Nhà nước về văn hóa

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA (02 đề và có đáp...
Ngày upload: 04-07-2015

Đề thi: Quản lý Nhà nước về kinh tế

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ (2 đề và có đáp án...
Ngày upload: 04-07-2015

Đề thi: Quan hệ kinh tế quốc tế

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ - NĂM 2014 . Đề thi này có 50...
Ngày upload: 03-07-2015

Mạng máy tính (01MMT/ĐH/2014)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH (có đáp...
Ngày upload: 01-07-2015

Quản trị mạng máy tính

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (gồm 2 đề...
Ngày upload: 01-07-2015

Đề thi: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN năm 2015 (có...
Ngày upload: 30-06-2015