Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Athena

Trong tình hình kinh doanh hiện nay, công tác chăm sóc khách hàng được xem như một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chăm sóc...
35      Nguyễn Hưng     2015-12-26     2.792     130

Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp

Kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp

Bài tiểu luận này được thực hiện nhằm mục đích: - Giới thiệu khái quát công tác lý luận về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp nói chung, kỹ năng ứng xử với đồng nghiệp nói...
16      Nguyễn Hưng     2015-12-18     866     25

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Ta biết rằng vấn đề kinh tế là vấn đề tiên quyết làm thay đổi các vấn đề khác do vậy Đảng ta chỉ ra rằng sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất là một vấn đề cực ...
22      Nguyễn Hưng     2015-12-26     944     13

Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã...

Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH. Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH (thu - chi quỹ BHXH) nó...
32      Nguyễn Hưng     2015-12-05     1.467     19

Vai trò của các hình thức tiền lương trong việc kích thích lao động

Vai trò của các hình thức tiền lương trong việc kích thích lao động

Đề tài này nghiên cứu “Vai trò của các hình thức tiền lương trong việc kích thích lao động” nhằm trả lời các câu hỏi: tiền lương là gì? tiền lương danh nghĩa và...
11      Nguyễn Hưng     2015-12-05     976     20

Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Hà Nam

Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Hà Nam

BHXH cấp tỉnh là 1 bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý của BHXH Việt Nam, thực hiện tốt hoạt động ở cấp tỉnh thì mới đảm bảo cho việc thực hiện của cả hệ thống. Đặc biệt trong công tác quản ...
26      Nguyễn Hưng     2015-12-05     2.058     80

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Luận văn này cung cấp cái nhìn tổng thể về những kỹ năng mềm mà sinh viên Thương mại hiện có và những yêu cầu về kỹ năng mềm cần có của mỗi sinh viên để thành công hơn...
77      Nguyễn Hưng     2015-12-05     3.637     436

Báo cáo bài tập lớn: VOR

Báo cáo bài tập lớn: VOR

Báo cáo bài tập lớn: VOR được nhóm tác giả trình bày thành 5 nội dung: Vị trí đài VOR; Thông tin trên đường bay; Đài phát trạm mặt đất; Hoạt động...
36      Nguyễn Hưng     2015-12-05     908     10