Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài liệu hot

Tài liệu học tập, ebook: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Bạn chọn:

Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc

Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc

Luận văn này nghiên cứu chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel; bao gồm hệ thống lý luận, phân tích thực trạng và đề ra giải pháp nhằm...
56      Nguyễn Hưng     2015-12-18     1.275     27

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng – XN Khảo sát và xử lý nền móng

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng – XN Khảo sát và xử lý nền móng
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức...

Khi cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý luôn được hoàn thiện sẽ giúp Doanh nghiệp nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức sản xuất và khả năng chiến thắng trong cạnh tranh. Đối với chi nhánh TNHH ...
27      Nguyễn Hưng     2015-12-18     1.719     20

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ Detech

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ Detech

Để nâng cao hiệu quả trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp cần phải đặt công tác tuyển dụng nhân sự lên vị trí số một nhằm mục đích có một đội ngũ nhân sự đủ về số...
88      Nguyễn Hưng     2015-12-18     2.108     137

Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH. Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH (thu - chi quỹ BHXH) nó...
32      Nguyễn Hưng     2015-12-18     1.351     19

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật...

Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu và dùng pháp luật bảo hiểm xã hội của Singapore để đối chiếu với...
60      Nguyễn Hưng     2015-12-18     1.347     38

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Thực trạng và Giải pháp (nghiên cứu tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông)

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Thực trạng và Giải pháp (nghiên cứu tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông)
Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:...

Trong khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đã đưa ra cái nhìn tổng thể về tài nguyên thiên nhiên, môi trường trên địa bàn huyện Đăk Mil, hiện trạng, những...
113      Nguyễn Hưng     2015-12-18     2.804     189

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

Trên cơ sở tình hình thực tế của bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 cùng với quá trình khảo sát, thống kê, phân tích số liệu, tác giả...
43      Nguyễn Hưng     2015-12-18     1.407     25

Tìm hiểu về DE 2 – Lập trình giao tiếp bàn phím hiển thị lên màn hình LCD

Tìm hiểu về DE 2 – Lập trình giao tiếp bàn phím hiển thị lên màn hình LCD

Đồ án "Tìm hiểu về DE 2 – Lập trình giao tiếp bàn phím hiển thị lên màn hình LCD" gồm có 4 phần: - Phần 1: Giới thiệu về Altera DE 2 Board. - Phần 2: Tìm hiểu module LCD. - Phần 3:...
32      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.436     39