Đăng nhập   |   Đăng ký

10 video cho "Entity"

Entity Framework -- Tra cứu sách theo Chủ đề
Đăng bởi ltquyet • 19/06/2014 17:04:13 • 257 lượt xem
Bài toán "Tra cứu sách theo chủ đề" là dạng bài toán được xây dựng, qua đó sử dụng công...
Entity Framework -- Cập nhật Chủ đề 2
Đăng bởi ltquyet • 19/06/2014 17:02:58 • 224 lượt xem
Bài toán "Cập nhật chủ đề" là dạng bài toán được xây dựng, qua đó sử dụng công nghệ Entity...
Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table - Per - Hierarchy
Đăng bởi ltquyet • 10/04/2014 14:34:57 • 78 lượt xem
- Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table - Per - Hierarchy
Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table Per Type (TPT)
Đăng bởi ltquyet • 10/04/2014 14:33:41 • 88 lượt xem
Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table Per Type (TPT)
Sủ dụng ComplexType với Entity Data Model
Đăng bởi ltquyet • 04/04/2014 21:01:01 • 57 lượt xem
Sủ dụng ComplexType với Entity Data Model
Sủ dụng Store Procedure với Entity Data Model
Đăng bởi ltquyet • 04/04/2014 21:00:23 • 221 lượt xem
Sủ dụng Store Procedure với Entity Data Model
Tạo Entity data model bằng phương pháp Model First
Đăng bởi ltquyet • 04/04/2014 20:59:50 • 103 lượt xem
Tạo Entity data model bằng phương pháp Model First
Tạo Entity data model bằng phương pháp DatabaseFirst
Đăng bởi ltquyet • 02/04/2014 20:48:11 • 75 lượt xem
Tạo Entity data model bằng phương pháp DatabaseFirst
1 2