Đăng nhập   |   Đăng ký

3 video cho "tin học B"

Cách sao chép, di chuyển, xem và đặt thuộc tính dữ liệu trong Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 16:53:54 • 41 lượt xem
Cách sao chép, di chuyển, xem và đặt thuộc tính dữ liệu trong Windows dành cho các bạn học tin học ứng...
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 15:10:43 • 35 lượt xem
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows dành cho các bạn đang học tin học ứng dụng, tin học A,...
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 14:53:00 • 35 lượt xem
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows dành cho các bạn đang học tin học ứng dụng, tin học A,...