Đăng nhập   |   Đăng ký

4 video cho "ACCESS 2003"

Bài 4(tt): Truy vấn con_Truy vấn cập nhật
Đăng bởi neyugncogn • 02/04/2014 15:03:29 • 430 lượt xem
+Nội dung bài học:
   +Các câu lệnh truy vấn cập nhật dữ liệu
   +Các chức năng nâng...
Bài 3: Truy vấn trên nhiều bảng và truy vấn nhóm.
Đăng bởi neyugncogn • 31/03/2014 14:51:13 • 1515 lượt xem
Nội dung bài học:
+Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng:
+Kết bằng mệnh đề Join:
+Sử dụng biểu thức điều kiện...
Bài 2. Ngôn ngữ SQL trên SQL SERVER 2005 và ACCESS 2003_Truy vấn Select.
Đăng bởi neyugncogn • 31/03/2014 14:39:06 • 1807 lượt xem
Nội dung bài học:
+Câu lệnh đơn giản:
+Giới hạn dòng và sắp xếp dữ liệu:
+Phần mở rộng của mệnh đề...
Bài 1. Ngôn ngữ SQL trên SQL SERVER 2005 và ACCESS 2003_Tổng quan.
Đăng bởi neyugncogn • 28/03/2014 11:14:40 • 2734 lượt xem
Nội dung bài học:
        +- Cơ sở dữ liệu(CSDL) là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc,...