Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Extended IP Access Control List"

Thiết lập Extended IP Access Control List trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 11:06:40 • 281 lượt xem
Mục tiêu:
Thiết lập ACL sao cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100 không truy cập ra...