Đăng nhập   |   Đăng ký

5 video cho "HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas"

Bài 11. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Image Drawing.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 15:31:42 • 228 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +-Phương thức drawImage() vẽ một hình ảnh, canvas, hoặc video vào canvas.
Bài 10. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Text.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 12:46:28 • 138 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +font:

        -Cài đặt và trả về thuộc tính font hiện tại cho nội...
Bài 9. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Transformations.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 23:32:31 • 153 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +scale:

        -Phương thức này dùng để scale hình ảnh hiện tại...
Bài 8. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Paths.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 18:47:12 • 158 lượt xem
+Nội dung bài học
    +fill:
        -Phương thức này dùng để tô...
Bài 6. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Line Styles.
Đăng bởi neyugncogn • 21/03/2014 09:29:23 • 204 lượt xem
+Nội dung bài học:
  +lineCap:
     -Thuộc tính lineCap cài đặt hoặc trả về...