Đăng nhập   |   Đăng ký

18 video cho "HTML5"

Bài 11. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Image Drawing.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 15:31:42 • 228 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +-Phương thức drawImage() vẽ một hình ảnh, canvas, hoặc video vào canvas.
Bài 10. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Text.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 12:46:28 • 138 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +font:

        -Cài đặt và trả về thuộc tính font hiện tại cho nội...
Bài 9. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Transformations.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 23:32:31 • 153 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +scale:

        -Phương thức này dùng để scale hình ảnh hiện tại...
Bài 8. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Paths.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 18:47:12 • 158 lượt xem
+Nội dung bài học
    +fill:
        -Phương thức này dùng để tô...
Bài 7. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Rectangles.
Đăng bởi neyugncogn • 21/03/2014 14:23:25 • 258 lượt xem
+Nội dung bài học:
  +rect:
   -Phương thức rect dùng để vẽ hình chữ nhật.
Bài 6. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Line Styles.
Đăng bởi neyugncogn • 21/03/2014 09:29:23 • 204 lượt xem
+Nội dung bài học:
  +lineCap:
     -Thuộc tính lineCap cài đặt hoặc trả về...
Bài 5. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Colors, Styles, and Shadows.
Đăng bởi neyugncogn • 20/03/2014 17:04:40 • 290 lượt xem
+Nội dung bài học:
+fillStyle
-Thuộc tính fillStyle cài đặt hoặc trả về...
Bài 1. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Giới Thiệu.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 09:03:28 • 487 lượt xem
+Giới thiệu Canvas trong HTML5 .
     -Canvas là một phần tử tròng HTML5 được sử dụng để vẽ hình ảnh,...
1 2 3