Đăng nhập   |   Đăng ký

22 video cho "Router"

Định tuyến tĩnh giữa 2 Router 2500
Đăng bởi ltquyet • 01/04/2014 18:48:45 • 136 lượt xem
- Cấu hình 2 Router Cisco 2500
- Định tuyến trên 2 Router
Thiết lập đường đi mặc định trên ROUTER Cisco 2500
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:54:15 • 174 lượt xem
Cấu hình đường đi mặc định trên Router
Thiết lập định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv1
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:53:04 • 149 lượt xem
- Hướng dẫn cấu hình định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv1
Thiết lập định tuyến tĩnh trên 2 Router mềm
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:52:33 • 603 lượt xem
- Video hướng dẫn các bước để cấu hình định tuyến tĩnh trên máy Server 2k3 làm Router mềm.
Thiết lập định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv2
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:51:49 • 268 lượt xem
- Hương dẫn cấu hình định tuyến động trên 2 router sử dụng RIP v2..
Thiết lập định tuyến động trên 2 router mềm
Đăng bởi ltquyet • 29/03/2014 13:39:32 • 154 lượt xem
Cấu hình định tuyến động trên 2 server 2k3 làm Router
Cấu hình các thông số quản lý trên Cisco Switch 2950
Đăng bởi ltquyet • 27/03/2014 15:35:14 • 838 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đặt tên cho thiết bị.
- Đặt banner đăng nhập
- Đặt mật khẩu truy cập cổng Console
- Đặt mật khẩu truy...
Đăng Ký DynDNS
Đăng bởi ltquyet • 21/03/2014 20:55:04 • 2526 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn cách đăng ký một domain miễn phí để có thể truy cập các ứng dụng từ xa về...
1 2 3