Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Standard IP Access Control List"

Thiết lập Standard IP Access Control List trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 11:18:14 • 268 lượt xem
Mục tiêu:
Thiết lập ACL sao cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100 không được truy cập ra...