Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# -Tìm kiếm và liệt kê danh sách các tỉnh thành của Việt Nam


Nội dung: Tìm kiếm và liệt kê danh sách các tỉnh thành của Việt Nam
Mục tiêu:
  • - Sử dụng Generic Collection: SortedList<>
  • - Kết hợp với sử dụng class
  • - Xem xét chọn lựa giữa SortedList<> và SortedDictionary<>
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: Quản lý thông tin các tỉnh thành Việt Nam
Yêu cầu:
  • - Đọc thông tin danh sách các tỉnh thành từ tập tin
  • - Liệt kê danh sách các tỉnh thành
  • - Nhấp vào tên sẽ hiển thị thông tin chi tiết
  • - Tìm các tỉnh thành mà tên có chứa từ cần tìm
2.921