Đăng nhập   |   Đăng ký

Entity Framework -- Cập nhật Chủ đề 2


Bài toán "Cập nhật chủ đề" là dạng bài toán được xây dựng, qua đó sử dụng công nghệ Entity Framework và LinQ to Entity để ánh xạ và đọc thông tin các chủ đề từ Cơ sở dữ liệu SQL Server lưu vào đối tượng Generics Collections. Sau đó ngưởi dùng có thể xem và cập nhật thông tin các chủ đề và lưu về Cơ sở dữ liệu.
224